Khí phân tích

Sử dụng trong trung tâm, phòng thí nghiệm nuôi cấy phôi, tế bào, trong phân tích sinh hóa như phân tích máu, nước tiểu . . .

Ứng dụng cụ thể một số loại khí đặc biệt cung cấp cho quá trình phân tích trong y tế như sau:

 

 


 

Hỗn hợp khí, tỷ lệ thành phần%

Kích cỡ chai chứa, Lít

Màu chai

Lượng chứa

m3 (kg)

Lĩnh vực ứng dụng

5% CO2+ 5% O2 + N2 90%

10L

40L

Màu xanh

1.5

6.0

NuôI cấy phôI, tế bào

5% CO2+ 12% O+ 83%N2

10L

Màu xanh

1.5

 

Khí hỗn hợp dùng cho phân tích máu

6% CO2+ 12% O+ 82%N2

10L

Màu xanh

1.5

2% CO2+ 2% O+ 96%N2

10L

Màu xanh

1.5